Spring naar inhoud

Privacyverklaring

1 juli 2021

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Gemeente Nissewaard vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die gebruikers via de website aan ons verstrekken en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Lees verder voor meer informatie.

Contactgegevens

gemeente Nissewaard

College van burgemeester en wethouders
gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Operationeel verantwoordelijke

De operationeel verantwoordelijke voor het proces is de leidinggevende Maatschappelijke Ontwikkeling binnen gemeente Nissewaard.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Nissewaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt extern en onafhankelijk toezicht op de naleving van de AVG en adviseert de gemeente daarin. De FG is te bereiken op het volgende e-mailadres: fg@nissewaard.nl.

Grondslag

e-Het participatieproject Young Nissewaard komt voort uit de doelen van het programma TSD en sociaal domein:

  • Kinderen en jeugdigen groeien gezond, kansrijk en veilig op en zijn straks als volwassen in staat te functioneren in de samenleving;
  • Inwoners kunnen voor zichzelf en hun directe omgeving zorgen;
  • Inwoners zijn sociaal betrokken en dragen naar vermogen bij aan de samenleving.

De rechtsgrond van Young Nissewaard is gebaseerd op de Gemeentewet artikel 150 en de inspraak–en participatieverordening Nissewaard 2020 artikel 2.1.

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.e AVG. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming. Gemeente Nissewaard wisselt in het kader van dit project geen e-mailadressen uit met andere organisaties. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

Binnen gemeente Nissewaard hebben uitsluitend medewerkers van het project Young Nissewaard toegang tot de ingevulde gegevens. Medewerkers van het internetbedrijf achter het platform OpenStad hebben vanwege technisch en inhoudelijk advies toegang tot persoonsgegevens, daarvoor is een geheimhoudingsverklaring ingesteld. Het internetbedrijf is geen verwerker.

De categorieën persoonsgegevens die verzameld worden zijn: naam, postcode, e-mailadres en ingediende initiatief. Om een stem uit te kunnen brengen zal een e-mailadres ingevuld moeten worden.

Het winnende initiatief zal, met toestemming van diegene, worden gedeeld op de website van Young Nissewaard.

Bewaartermijnen

De gemeente Nissewaard bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor we die gegevens hebben verzameld. De Archiefwet en de Participatiewet schrijven de gemeente voor hoe lang wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. Die wetten volgen wij dan ook.

De persoonsgegevens binnen Young Nissewaard zullen bewaard worden voor de duur van het project plus een half jaar na afloop. De gegevens van het winnende initiatief zullen langer bewaard worden vanwege de uitvoering van het project.

Rechten van de betrokkene

Hoe gebruik kan worden gemaakt van de hieronder geschreven rechten, staat beschreven op ´De AVG in Nissewaard´. Zie www.nissewaard.nl/privacy.

Inzagerecht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij vanwege deze analyse verwerken in te zien.

Rectificatie

Als u, bijvoorbeeld nadat u inzage hebt gevraagd in uw persoonsgegevens, er van overtuigd bent dat die gegevens niet juist zijn, dan mag u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren.

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om, bijvoorbeeld als u hebt geconstateerd dat de verwerkte gegevens niet juist zijn, van ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen. Wij gaan dan eerst onderzoeken hoe de situatie is en informeren u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over het gevolg dat wij aan uw verzoek hebben gegeven.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan alleen vanwege specifiek met uw eigen situatie verband houdende redenen. Wij stoppen dan direct met de verwerking van uw gegevens en stellen daarna een onderzoek in. Wij beoordelen vervolgens of er voor ons zwaarwegende belangen zijn om toch verder te gaan met de verwerking. Die belangen moeten dan wel zwaarder wegen dan uw belangen en uw rechten en vrijheden. Binnen een maand informeren wij u over de opvolging die aan uw verzoek is gegeven.

 

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dat doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij maken u er op attent dat u dat ook kunt doen bij onze eigen fg (de contactgegevens van de fg vindt u hierboven). Dat kan, als u bijvoorbeeld denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of als u het niet eens bent met een beslissing van ons over een verzoek dat u bij ons hebt ingediend. Uitleg over hoe u een klacht kunt indienen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren